گروه مخاطب : کد دانشجویی : *
اطلاعات شخصی
نام :* نام خانوادگی :* تاریخ تولد :*
کد ملی : * سال ورود : * واحد سازمانی :*
رشته تحصیلی : مقطع تحصیلی : قد :
تلفن ثابت :* تلفن همراه :* وزن :
استان :* شهر :* نام پدر :*
جنسیت :*
نشانی منزل :*
پیشینه سوابق ورزشی
آیا در طول روز فعالیت بدنی دارید؟*
در چه رشته های ورزشی؟*
هیچ رشته ای ثبت نشده است
چند ساعت در هفته فعالیت ورزشی دارید؟
در صورت عدم فعالیت علت را توضیح دهید :
سطح فعالیت شما :
آیا تمایل به فعالیت در تیم های ورزشی دارید؟*
تمایل به فعالیت در کدام رشته به صورت قهرمانی دارید؟
آیا دارای کارت داوری هستید؟*
آیا دارای کارت مربیگری هستید؟*
آیا تمایل به عضویت در انجمن ورزشی را دارید؟*
به شرکت در چه ورزش هایی علاقه مند هستید :*
هیچ رشته ای ثبت نشده است
تمایل به شرکت در فعالیت های جنبی ورزشی دارید؟
سوابق ورزشی
رشته ورزشی :* مدت زمان فعالیت :
عنوان کسب شده : سمت :
هیچ رشته ای ثبت نشده است
کمربند ورزشی: در رشته های رزمی
رشته ورزشی :* رنگ کمربند : سابقه فعالیت
هیچ رشته ای ثبت نشده است