دستورالعمل مسابقات شنا وطناب کشی جام فجر کارکنان 96

«دستورالعمل فنی مسابقات شنا»

 

تعداد نفرات شرکت کننده از هر واحد نامحدود می باشد. -1

2-مسابقات آقایان در طول استخر ( 50 متر ) در دو ماده کرال سینه و قورباغه و در بخش خانمها در عرض استخر( 21 متر ) در دو  ماده کرال سینه و کرال پشت برگزار می شود.

تقسیم شناگران در گروه ها و خطوط شنا با قرعه کشی می باشد. -3

4-مسابقات در گروه های سنی چهارگانه به شرح زیر برگزار می شود

 

گروه سنی

رده سنی

ردیف

تا30سال

متولدین 1366و به پایین

1

31تا 40سال

متولدین 1365 تا1356

2

تا 50سال

متولدین 1355 تا 1346

3

41 تا 50سال

متولدین 1345به بالا

4

 

5-شرکت کنندگان موظفند لوازم تخصصی شنا با خود داشته باشند

6-همراه داشتن فرم اسامی نفرات شرکت کننده در ماده های مسابقات شنا(که در ذیل آمده است) در روز برگزاری الزامی

 می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی نفرات شرکت کننده در رشته  شنا آقایان  واحد ............................................. براساس گروه های سنی:

 

ردیف

 1366 به پایین

1365 تا 1356

1355 تا1346

1345 به بالا

50متر قورباغه

50 متر کرال سینه

50متر قورباغه

50 متر کرال سینه

50متر قورباغه

50 متر کرال سینه

50متر قورباغه

50 متر کرال سینه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی رابط ورزشی:

اسامی نفرات شرکت کننده در رشته  شنا خانم ها  واحد ............................................. براساس گروه های سنی:

 

ردیف

 1366 به پایین

1365 تا 1356

1355 تا 1346

1345 به بالا

21 متر کرال سینه

21 متر کرال پشت

21 متر کرال سینه

21 متر کرال پشت

21 متر کرال سینه

21 متر کرال پشت

21 متر کرال سینه

21 متر کرال پشت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی رابط ورزشی:

«دستورالعمل فنی مسابقات طناب کشی» 

 

1-هر تیم متشکل از8 نفر بازیکن به همراه یک نفر ذخیره و یک نفر سرپرست(جمعا 10 نفر)می باشد.

    تبصره:مسابقه با 7 نفر هم قابل اجراست .

2-مجموع وزن 8 نفر شرکت کننده حداکثر 640 کیلو گرم می باشد.

3-تیم ها بایستی از پیراهن های متحدالشکل استفاده نمایند1

پیوست ها
نمایش رکورد در هر صفحهتعداد کل رکوردها: 1 رکورد
ردیفعنوان پیوستدانلود فایل
1 دستورالعمل فنی مسابقات شنا وطناب کشی دانلود