کلاس های در حال برگزاری
ردیفنوع کلاسعنوان کلاساستاد کلاستاریخ شروع'گروه مخاطبجنسیترشته ورزشیهزینه ثبت نامروزهای کلاس
1 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 دانشجو زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
2 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 کارمند زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
3 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 هیئت علمی زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
4 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 خانواده دانشجو زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
5 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 خانواده پرسنل زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
6 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 نظام پزشکی زنان یوگا 600,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
7 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/11/02 بازنشسته زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
8 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
9 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
10 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
11 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 خانواده دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
12 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
13 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
14 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 بازنشسته زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
15 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/11/02 خانواده هیأت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
16 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
17 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
18 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
19 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 خانواده دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
20 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
21 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
22 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/11/02 بازنشسته زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
23 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
24 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
25 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 خانواده دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
26 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
27 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
28 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
29 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/11/02 بازنشسته زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30