کلاس های در حال برگزاری
ردیفنوع کلاسعنوان کلاساستاد کلاستاریخ شروع'گروه مخاطبجنسیترشته ورزشیهزینه ثبت نامروزهای کلاس
1 همگانی پیلاتس هیئت علمی آقایان احمد احمدی 1396/09/01 هیئت علمی مردان پیلاتس 300,000 شنبه 18:00 تا 19:00
دوشنبه 18:00 تا 19:00
چهارشنبه 18:00 تا 19:00
2 همگانی یوگا کارکنان خانم احمد احمدی 1396/08/30 کارمند زنان یوگا 300,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
3 همگانی کلاس پیلاتس کارکنان خانم شیفت 3 احمد احمدی 1396/08/30 کارمند زنان پیلاتس 300,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
4 همگانی کلاس پیلاتس کارکنان خانم شیفت 2 احمد احمدی 1396/08/30 کارمند زنان پیلاتس 300,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
5 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 احمد احمدی 1396/08/30 کارمند زنان پیلاتس 300,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
6 همگانی پیلاتس دانشجویان شیفت 2 احمد احمدی 1396/09/01 دانشجو زنان پیلاتس 200,000 شنبه 16:30 تا 17:30
دوشنبه 16:30 تا 17:30
چهارشنبه 16:30 تا 17:30
7 همگانی پیلاتس دانشجویان شیفت 1 احمد احمدی 1396/09/01 دانشجو زنان پیلاتس 200,000 شنبه 15:30 تا 16:30
دوشنبه 15:30 تا 16:30
چهارشنبه 15:30 تا 16:30