کلاس های در حال برگزاری
ردیفنوع کلاسعنوان کلاساستاد کلاستاریخ شروع'گروه مخاطبجنسیترشته ورزشیهزینه ثبت نامروزهای کلاس
1 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 دانشجو زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
2 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 کارمند زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
3 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 هیئت علمی زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
4 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 خانواده دانشجو زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
5 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 خانواده پرسنل زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
6 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 نظام پزشکی زنان یوگا 600,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
7 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/09/01 بازنشسته زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:00
سه شنبه 17:30 تا 19:00
پنجشنبه 17:30 تا 19:00
8 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
9 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
10 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
11 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 خانواده دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
12 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
13 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
14 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/09/01 بازنشسته زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
15 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
16 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
17 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
18 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 خانواده دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
19 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
20 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
21 همگانی پیلاتس شیفت 2 بانوان ندا محمدي 1397/09/01 بازنشسته زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
22 همگانی پیلاتس شیفت 1بانوان ندا محمدي 1397/09/01 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
23 همگانی تیر و کمان پسران احمد احمدی 1397/07/28 دانشجو مردان تیر و کمان 150,000 جمعه 09:30 تا 11:30
24 همگانی تیرو کمان دختران نیمسال اول سال 97-98 احمد احمدی 1397/07/28 دانشجو زنان تیر و کمان 400,000 شنبه 15:00 تا 16:30
دوشنبه 15:00 تا 16:30
چهارشنبه 15:00 تا 16:30
25 همگانی ایروبیک دختران نیمسال اول 97-98 ندا محمدي 1397/07/28 دانشجو زنان آمادگی جسمانی 400,000 شنبه 17:30 تا 18:30
دوشنبه 17:30 تا 18:30
چهارشنبه 17:30 تا 18:30
26 همگانی پیلاتس دختران نیمسال دوم 97-98 شیفت 1 ندا محمدي 1397/07/29 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
27 همگانی پیلاتس دختران نیمسال اول شیفت 2 ندا محمدي 1397/07/29 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
28 همگانی پیلاتس پسران نیمسال اول 98-97 هادی شرفی 1397/07/28 دانشجو مردان پیلاتس 400,000 شنبه 15:30 تا 16:30
دوشنبه 15:30 تا 16:30
چهارشنبه 15:30 تا 16:30