کلاس های در حال برگزاری
ردیفنوع کلاسعنوان کلاساستاد کلاستاریخ شروع'گروه مخاطبجنسیترشته ورزشیهزینه ثبت نامروزهای کلاس
1 همگانی پیلاتس هیئت علمی آقا هادی شرفی 1397/05/01 هیئت علمی مردان پیلاتس 400,000 شنبه 19:30 تا 20:30
دوشنبه 19:30 تا 20:30
چهارشنبه 19:30 تا 20:30
2 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت2 هادی شرفی 1397/05/01 کارمند مردان پیلاتس 400,000 شنبه 15:30 تا 16:30
دوشنبه 15:30 تا 16:30
چهارشنبه 15:30 تا 16:30
3 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت2 هادی شرفی 1397/05/01 نظام پزشکی مردان پیلاتس 600,000 شنبه 15:30 تا 16:30
دوشنبه 15:30 تا 16:30
چهارشنبه 15:30 تا 16:30
4 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت2 هادی شرفی 1397/05/01 خانواده پرسنل مردان پیلاتس 400,000 شنبه 15:30 تا 16:30
دوشنبه 15:30 تا 16:30
چهارشنبه 15:30 تا 16:30
5 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت1 هادی شرفی 1397/05/01 کارمند مردان پیلاتس 400,000 شنبه 14:30 تا 15:30
دوشنبه 14:30 تا 15:30
چهارشنبه 14:30 تا 15:30
6 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت1 هادی شرفی 1397/05/01 نظام پزشکی مردان پیلاتس 600,000 شنبه 14:30 تا 15:30
دوشنبه 14:30 تا 15:30
چهارشنبه 14:30 تا 15:30
7 همگانی پیلاتس کارکنان آقا شیفت1 هادی شرفی 1397/05/01 خانواده پرسنل مردان پیلاتس 400,000 شنبه 14:30 تا 15:30
دوشنبه 14:30 تا 15:30
چهارشنبه 14:30 تا 15:30
8 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/05/02 کارمند زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:30
سه شنبه 17:30 تا 19:30
پنجشنبه 17:30 تا 19:30
9 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/05/02 هیئت علمی زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:30
سه شنبه 17:30 تا 19:30
پنجشنبه 17:30 تا 19:30
10 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/05/02 خانواده پرسنل زنان یوگا 400,000 یکشنبه 17:30 تا 19:30
سه شنبه 17:30 تا 19:30
پنجشنبه 17:30 تا 19:30
11 همگانی یوگا کارکنان خانم اشرف قوچاني زاده 1397/05/02 نظام پزشکی زنان یوگا 600,000 یکشنبه 17:30 تا 19:30
سه شنبه 17:30 تا 19:30
پنجشنبه 17:30 تا 19:30
12 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/05/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
13 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/05/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
14 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/05/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
15 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت3 ندا محمدي 1397/05/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 16:30 تا 17:30
سه شنبه 16:30 تا 17:30
پنجشنبه 16:30 تا 17:30
16 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت2 ندا محمدي 1397/05/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
17 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت2 ندا محمدي 1397/05/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
18 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت2 ندا محمدي 1397/05/02 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
19 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت2 ندا محمدي 1397/05/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
20 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت2 ندا محمدي 1397/05/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 15:30 تا 16:30
سه شنبه 15:30 تا 16:30
پنجشنبه 15:30 تا 16:30
21 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 ندا محمدي 1397/05/02 کارمند زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
22 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 ندا محمدي 1397/05/02 هیئت علمی زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
23 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 ندا محمدي 1397/05/02 دانشجو زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
24 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 ندا محمدي 1397/05/02 خانواده پرسنل زنان پیلاتس 400,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30
25 همگانی پیلاتس کارکنان خانم شیفت 1 ندا محمدي 1397/05/02 نظام پزشکی زنان پیلاتس 600,000 یکشنبه 14:30 تا 15:30
سه شنبه 14:30 تا 15:30
پنجشنبه 14:30 تا 15:30